UNDERSØGELSE AF 120 PATIENTER FØR OG EFTER

RESULTATER AF FJERNELSE AF AMALGAM OG METALLER

UDSKIFTNING AF AMALGAM

Publiseret i det videnskabelige tidskrift: Journal of Orthomolecular Medicine. 1993; 8: 145-148.

jernelse af amalgamfyldninger viser sig at have stor betydning for de symptomer, som mange mennesker normalt går og trækkes med eller finder sig i og må tage medicin eller gå til behandling og undersøgelse for. Gennemsnitsklientellet har mange af disse symptomer, som kunne være amalgamfyldningernes skyld.

INTERVIEW-UNDERSØGELSE I 1984

100 “raske” patienter, som havde fået tid til eftersyn/behandling udfyldte alle et spørgeskema med symptomer (se skema i dette kapitel). Det samme symptomskema er blevet brugt før og efter amalgamudskiftninger siden da, dog med tilføjelse af “hudprob-lemer”, “øjnene løber i vand” og “spændinger i ansigts- og tygge-muskulaturen”.

UDSKIFTNINGS-UNDERSØGELSE 1985 – 1990

120 andre patienter (97 kvinder og 23 mænd), som havde mange symptomer, der er klassiske for kronisk kviksølvforgiftede, fik efter eget ønske udskiftet alle amalgamfyldninger. En del patienter fik også udskiftet alle andre metaller, og erstattet det med composite plastmaterialer til kindtænder.

Hver enkelt udskiftningspatients behandling har som regel strakt sig over 1-6 måneder. Størrelse og antal af amalgamfyldningerne har været meget varieret. Patienternes alder varierede fra 25-72 år, gennemsnitsalderen var 48 år.

Da vores viden og erfaring i denne 5-års periode naturligvis er øget voldsomt, er f.eks. valg af andet dentalmateriale, styrkelse af immunforsvaret før, under og efter udskiftning, beskyttelsesforanstaltninger og efterfølgende afgiftningsbehandling, blevet meget mere målrettet mod den enkelte patients specielle behov.

Denne undersøgelse tager ikke højde for denne udvikling, men viser de samlede resultater af hele gruppen i perioden.

Alle 120 patienter har besvaret et spørgeskema om, hvordan det er gået med de samme symptomer tidligst 1 år efter endt udskiftning.

Anvendt composite plastmateriale har i denne undersøgelse været det eneste udskiftningsmateriale og har i begyndelsen af perioden været Heliomolar Radiopaque, senere Herculite og Occlusin, Opalux og Adaptic II. Efter februar 1989 har mange patienter fået biokompatibilitets test ved hjælp af blodserum sendt frosset til et laboratorie i USA. Disse patienter har så fået det materiale i tænderne, de bedst kunne tåle, oftest Posterior Composite II og Herculite.

Samtlige 120 patienter udfyldte inden udskiftningen et spørge-skema, som blandt andet omfatter 32 symptomer og gener. Det fremgår f.eks. af skemaerne, som  ikke er gengivet her, at 36% (42 af de 120 patienter) angav, at de led af allergi (se hvor mange % der har allergi i gennemsnitsklientellet), 51% (62 af de 120) angav, at de havde ømme tænder inden udskiftningen, 57%, at de led af hovedpine og 35%, at de havde ledsmerter (se skema).

Besvarelserne efter udskiftningen fremgår af skemaets kolonner til højre, som viser hvilke symptomer der er uforandrede, hvilke der er blevet bedre, og hvilke der er helt forsvundet.

RESULTATER

70% af de patienter, der led af allergi var blevet bedre, og hos 18% forsvandt allergien helt. 100% af de, der havde ømme tænder, angav, at tænderne nu var mindre ømme eller slet ikke ømme mere. Blødende tandkød blev bedre/forsvundet i 93% af tilfældende. 87% af de patienter, der led af hovedpine, angav, at det nu var enten væk eller væsentligt sjældnere. Det samme var gældende for ledsmerterne, 85% havde langt færre eller ingen smerter mere.

Tendensen er den samme for alle symptomer eller gener. Gruppen “bedre” plus gruppen “forsvundet” varierer mellem 75 og 100%. Antallet af symptomer på de enkelte patienter varierede fra 1 til 28 før udskiftningen. De 120 patienter havde i gennemsnit 10 symptomer hver. De 4 forsvandt helt, de 5 blev bedre, og kun et symptom eller gene forblev uforandret ved besvarelserne efter udskiftningen.

Ingen angav ved besvarelserne, at de havde forværrede symptomer. På spørgsmålet om hvad de syntes om plastfyldningerne som alternativt materiale til sølvamalgam svarede 119, at det er godt og 1 at det er rimeligt og ingen angav at det var dårligt.

DISKUSSION

Det ser ud til, at mange generende symptomer og lidelser bliver bedre eller forsvinder helt efter fjernelse af amalgamfyldninger. Efterhånden har mange undersøgelser vist dette. Placeboeffekt (troen på at det virker) kan man helt se bort fra, da skemaerne først er besvaret efter minimum 1 år. Da mange af patienterne har haft plast i tænderne over 5 år, har et nyt svarskema tydeligt vist den tendens, at gruppen “bedre” bliver mindre til fordel for gruppen “forsvundet”.

Konklusion

Mange almindelige symptomer, som er kendte klassiske kviksølvforgiftningssymptomer kan åbenbart relateres til skadelig påvirkning fra metaller brugt i tandplejen. Ca. 16´500 data indsamlet over lang tid fra 118 patienter i denne undersøgelse viser, at ca. 80% af disse symptomer og gener forsvinder eller bliver bedre efter eet til fire år, når metallerne og specielt amalgam/metallerne, udskiftes på den rigtige måde til biokompatibelt plast.

Den største positive virkning ser vi i den gruppe, som reagerer svagest på serum-globulintest for metallerne kviksølv, sølv, kobber, tin og zink. Undersøgelsen bekræfter andre kliniske og videnskabelige resultater.

 

Enjoy this blog? Please spread the word :)